الأخبار

فراخوان نشریه آفاق الادب الاسلامی

فراخوان مقاله دو فصلنامه علمی عربی زبان آفاق الادب الاسلامی زبان نشریه: عربی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالات پذیرفته شده توسط داوران حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتيد و پژوهشگران مي‌رساند دو فصلنامه تخصصي آفاق الادب الاسلامی، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شده است. لذا از کليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي‌شود مقالات خود را به زبان عربی براي چاپ به مجله ارسال نمايند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری دریافت نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ ...

المزيد من

فراخوان مقاله آموزه های اقتصاد اسلامی

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی آموزه‌های اقتصاد اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالات پذیرفته شده توسط داوران حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های اقتصاد اسلامی ، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از شورای پژوهش حوزه علمیه قم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. برخی ...

المزيد من

فراخوان مقاله آموزه های فقه عبادی

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های فقه عبادی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالاتی که مورد تایید داوران قرار گیرد حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های فقه عبادی، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات فقهی خود برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از شورای پژوهش حوزه علمیه قم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. شیوه ...

المزيد من

فراخوان مقاله آموزه های اسلام و حقوق بین الملل

باسمه‌تعالی فراخوان مقاله برای دو فصلنامه علمی آموزه‌های اسلام و حقوق بین الملل دانشگاه علوم اسلامی رضوی به مقالات پذیرفته شده توسط داوران حق التالیف پرداخت می گردد. به اطلاع اساتید و پژوهشگران می‌رساند دو فصلنامه تخصصی آموزه‌های اسلام و حقوق بین الملل ، موفق به کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است. لذا از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می‌شود مقالات خود را برای چاپ به مجله ارسال نمایند. در ضمن این مجله در نظر دارد رتبه علمی ـ پژوهشی را از وزارت علوم کسب نماید و در حال حاضر با رتبه علمی ـ تخصصی تاییدیه صادر می‌گردد. برخی ...

المزيد من